Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2008
Počet stran 54
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo klu067
Jméno Radim
Příjmení Klucho
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Modulární systém automatické výměny efektorů zásahových servisních robotů
cizojazyčně The Modular system for automatic exchange effectors in Emergency Service Robots
Abstrakt česky

Diplomová práce je zaměřena na návrh modulárního systému automatické výměny efektorů zásahových servisních robotů, umístěný na konkrétní čtyřkolový podvozek. Analyzoval jsem možnosti situací pro nasazení zásahových robotů a typy efektorů aplikovaných v různých nebezpečných situacích. Na základě definovaných požadavků byly navrženy varianty konstrukcí výměnných systémů efektorů. Hodnotovou analýzou byla vybrána optimální varianta. Vybraná varianta je podrobně zpracována do formy technického řešení. Modulární terminál je umístěn na podvozek, dále je na podvozek umístěn manipulační subsystém a zvolené pneumatické prvky. Výměna efektorů dochází za použití GCS (gripper change system) firmy Schunk GmbH & Co. KG. Součástí diplomové práce je sestavný výkres sestavy.

cizojazyčně

The thesis concentrates on the projected design of the modular system for the automatic exchange of effectors in Emergency Service Robots. These robots are situated on a specific four-wheel chassis. I analized the different possibilities of situations for the application of emergency robots and effectors that are applied in various dangerous situations. The different construction versions of the exchange of the effectors is based on defined requisitions. Then using value analysis, the optimal version is chosen. The chosen version is detailed procesed into a technical resolution. The Modular terminal is placed on the chassis, along with modular subsystem. Suitable pneumatic elements are also chosen. The GCS (Gipper change system) of Schunk GmbH & Co. KG is used to change effectors. A detailed diagram of the system is also a part of the thesis.

Dosažené výsledky česky

Společně s návrhem a volbou jednotlivých komponent, byl vytvářen pomocí programu Pro/Engineer 3D model servisního zásahového robotu, na němž bylo možné vizuálně porovnávat velikosti a tím také možnosti umístění jednotlivých komponent. Výstupem je pak sestavný výkres. Nevýhodou navržené varianty jsou vyšší pořizovací náklady použitím GCS. Navržená varianta, by našla své uplatnění například u hasičských sborů nebo při vojenských akcích.

cizojazyčně

Together wiht a design and a choice of individual component was created in Pro/Engineer 3D model of emergency service robot, on which was possible compare visual sizes and possibilities of located individual components. The Exit is an assemble design.The disadvantages of this propose design when you use GCS are higher buying costs. The designed version could find applyfor example by the fire corps or on the military operations.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt