Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 09. 2008
Počet stran 57
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo chr119
Jméno Jiří
Příjmení Chrástek
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí prof. Dr. Ing. Petr Novák
Konzultant
 
Název práce česky Analýza orientačních bodů v okolí mobilního robotu
cizojazyčně Analysis of the Landmarks in Mobile Robot Surroundings
Abstrakt česky

Tato diplomová práce je systematicky rozdělena do šesti kapitol. V úvodní kapitole je popsána stávající situace řešení detekce objektů. Následující kapitola stručně popisuje základní posloupnost a principy při zpracování obrazu. V další kapitole jsou uvedeny různé typy příznaků, pomocí kterých je možné provádět klasifikaci objektů. Ve čtvrté kapitole je stručný úvod do neuronových sítí a je zde popsána klasifikace detekovaných objektů pomocí neuronové sítě. Pátá kapitola popisuje navržený systém pro detekci objektů. V poslední kapitole je zhodnocení dosažených výsledků a závěr.

cizojazyčně

The thesis is systematized in six chapters. The intoduction contains a description of current situation of dealing with detection of objects within an image. The following chapter describes a basic sequence and principles of image processing. The next chapter covers various sorts of features which can be used when classifying objects. The fourth chapter contains a short introduction of neural networks and describes a classification of detected objects using a neural network. The fifth chapter describes a suggested system of object detection. The last chapter covers an achievement summary and a conclusion.

Dosažené výsledky česky

Byla vybrána jedna z možných variant způsobů detekce objektů v obraze, předmětem analýzy obrazu je snímek pořízený kamerou. Tato varianta byla dále rozpracována a byla vytvořena aplikace v programu Matlab, která dokáže spolehlivě rozpoznávat objekty v obraze. K rozpoznávání jednotlivých objektů jsem se jako rozpoznávací mechanismus rozhodl využít neuronovou síť.

cizojazyčně

One of the possible options of detection of objects within an image was chosen; a camera picture is an image processing subject. The option was worked out and a Matlab application was created. The application is able to detect objects within an image. A neural network, as a diagnostic mechanism, was used for object detection.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt