Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 29. 09. 2017
Počet stran 54
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo zez0020
Jméno Tomáš
Příjmení Zezulka
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh automatizace lepení anti vibračních podložek na brzdové destičky
cizojazyčně Proposal for Automation Sticking of the Anti-vibration Pads for the Brake Pads
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá návrhem automatizovaného pracoviště sloužící pro lepení antivibračních podložek na brzdové destičky. V teoretické části je uvedena analýza současného stavu vysoko rychlostních robotů. Pro lepší seznámení s projektem byl udělán přehled hlavních úkonů důležitých pro splnění zadání. Dále po konzultaci s vedoucím projektu byl sestaven požadavkový list, na jehož základě byly zpracovány tři varianty řešení. Pro každou variantu byly vymodelovány koncepční modely, z nichž se pomocí hodnotové analýzy vybral ten s nejlepším bodovým ohodnocením a ten byl následně detailně vymodelován a popsán.

cizojazyčně

This diploma thesis deals with the design of an automated workplace for gluing anti vibration pads on the brake pads. In the theoretical part is presented the analysis of current state of high speed robots. For a better acquaintance with the project, an overview of the main tasks important for the fulfillment of the assignment was made. Further, after consultation with the project leader, a request sheet was prepared, on the basis of which three options were developed. For each variant, conceptual models were modeled, using the value analysis to select the one with the best score, and this was subsequently modeled and described in detail.

Dosažené výsledky česky

Bylo navrženo automatizované pracoviště sloužící pro lepení antivibračních podložek na brzdové destičky. K vybraným dílům byla vytvořena výkresová dokumentace a hlavnímu pohonu dynamické výpočty.

cizojazyčně

An automated workplace designed to bond an anti-vibration pad to the brake pads was designed. Drawing documentation and main dynamic drive calculations were created for the selected parts.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt