Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 15. 05. 2017
Počet stran 69
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo pas0067
Jméno Robert
Příjmení Pastor
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště
Vedoucí Ing. Zdenko Bobovský, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Čtvernohý robot s vnitřní diagnostikou
cizojazyčně Quadruped Robot with Inside Diagnostics
Abstrakt česky

Cílem této práce je navrhnout čtyřnohý robot inspirovaný bioorganismy a vybavit jej senzory a výpočty pro vnitřní diagnostiku systému. Práce se zabývá konstrukčním návrhem mechanismu, kde většina konstruovaných dílů je určena pro výrobu na 3D tiskárně. Dále se zabývá specifikací hardwarových komponentů. Pro použitý mikrokontroler byla vyrobena rozšiřující deska plošných spojů pro připojení servomotorů. Senzorický subsystém robotu obsahuje detekci doteků noh, měření proudu, napětí akumulátoru a úhlů natočení těla robotu pomocí IMU. Práce popisuje tvorbu programů na PC a v robotu, použitou strukturu kódu a použité algoritmy. Robot komunikuje pomocí vlastního sériového protokolu. V robotu probíhají výpočty generování pohybu, inverzní kinematiky, polohy těžiště a detekce kolizí. Pro robot byl vytvořen simulační model v programu V-Rep, na kterém byly testovány použité algoritmy.

cizojazyčně

The goal of this thesis is to design a quadruped robot inspired by bioorganisms and equip it with internal sensors. The thesis deals with mechanical design of the robot, where the majority of parts is designed for 3D printing. The thesis also deals with hardware specifications. An additional PCB has been manufactured to expand the capabilities of the used microcontroller. The sensory subsystem consists of foothold detection, current and voltage measurements and orientation detection using an IMU. The thesis describes development of the software for PC and the robot, used code structure and algorithms. The robot communicates using a custom serial protocol. Movement generation, inverse kinematics, center of gravity position and collision detection are all being calculated onboard the robot. A simulation model has been built in V-Rep, on which the used algorithms were tested.

Dosažené výsledky česky

Podle zadání byl navržen čtyřnohý robot, jeho díly byly vyrobeny 3D tiskem a sestaveny. Návrh robotu prošel několika iteracemi. Robot byl osazen hardwarovými komponenty. Robot je možno připojit kabelem nebo bezdrátově. Byly napsány aplikace pro PC a pro robot. Pro usnadnění práce s přenosem dat mezi počítačem a robotem byl vytvořen vlastní sériový protokol. Výpočty potřebné pro kráčející pohyb byly nejprve testovány na PC, poté přesunuty do robotu. Proběhl test kráčení a klusání v různých kinematických konfiguracích. Robot byl simulován v programu V-Rep.

cizojazyčně

A quadruped robot was designed. Its part were 3D printed and assembled. The robot design went thru several iterations. Hardware components were integrated into the robot. It can be connected using a cable or wirelessly. Applications for PC and the robot were developed. The serial communication was simplified using a custom serial protocol. The calculations required for walking gait were tested on the PC at first, then moved into the robots microcontroller. A test of a walking gait and a trot gait was conducted in various kinematic configurations. The robot was simulated in V-Rep.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt