Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 15. 05. 2017
Počet stran 54
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo ada0145
Jméno Vít
Příjmení Adamík
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant Ing. Lenka Šromová
 
Název práce česky Návrh řešení mezioperační dopravy ve výrobní firmě s využitím AGV
cizojazyčně Project of a Process Transport System with AGV in the Production Company
Abstrakt česky

Bakalářksá práce se zabývá analýzou automatické mezioperační dopravy pomocí AGV (automated guided vehicle), jejich navigací, bezpečností a realizací ve výrobních firmách. Součásí je analýza stávajícího mezioperačního procesu výrobní firmy. Na základě získaných poznatků je vypracována zadávací dokumentace s návrhem trasy pro AGV. Výstupem je podání jednotlivých variant s technickoekonomickým zhodnocením a doporučení pro jedno z navrhovaných řešení.

cizojazyčně

Bachelor thesis deals with the analysis of automatic interoperatory transportation with using of AGV (automated guided vehicle), their navigation, safety and implementation in manufacturing companies. It also includes analysis of current state interoperative procces of the interoperatory proces of a manufacturing company. On the basics of this analysis made tender documentation with proposal of route for AGV. The output is the presentation of the variants with the technical-economical evaluation and the recomemndation of one of the proposed solution.

Dosažené výsledky česky

Byla provedena analýza současného stavu AGV na trhu. Byly popsány způsoby navigace a provozu. Na základě těchto poznatků byly realizovány návrhy automatické mezioperační dopravy v konkrétní výrobní firmě. Pomocí zadávací dokumentace byly zjištěny ceny tří navržených řešení. Na závěr bylo provedeno technickoekonomické zhodnocení a výběr nejoptimálnější varianty.

cizojazyčně

Analysis was made of current state of AGV on the market. The way of navigation and operation has been described. On the basis of these findings, proposals for automatic interoperatory transport were implemented in a specific production company. Using the tender documents, the prices of three proposed solutions were found. Finally, technical and economic evaluation and selection of the most optimal variant were made.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt