Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 15. 05. 2017
Počet stran 55
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo gat0016
Jméno Karel
Příjmení Gattnar
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí Ing. Petr Široký
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční řešení otočného stolu s válečky
cizojazyčně The Structural Desing of the Rotary Table With Rollers
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením otočného stolu s válečky, který bude sloužit pro transport přepravek s ovocem. První část práce je věnována rešerši zaměřené na zhodnocení současného způsobu řešení přepravy. Následuje sestrojení čtyř variant řešení, ze kterých byla vybrána nejvhodnější varianta. Poté byl detailně vyhotoven 3D model celého stolu, byly provedeny všechny výpočty pro návrh pohonů a zpracována výrobní dokumentace. V příloze se nachází kompletní výkresová dokumentace vybraného řešení.

cizojazyčně

The bachelor thesis is focused on the construction solution of rotary table with rollers that will be used for transport of crates of fruit. The first part of the thesis is dedicated to the research which concerns with the analysis of actual ways of solution of transport. Further, the four variants of solution are constructed, from which the most appropriate one has been chosen. It has been drawn the 3D model of the whole table in detail later, the complete calculations for proposal of drive has been performed and the production documentation has been elaborated. The complete drawing documentation of the chosen solution is situated in the attachment of the thesis.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem bakalářské práce je konstrukce otočného stolu s válečky pro vodorovnou dopravníkovou válečkovou trať. Otočný stůl slouží pro transport přepravek s ovocem a zeleninou.

cizojazyčně

The result of the bachelor thesis is the construction of a rotary table with rollers for a horizontal conveyor roller track. The rotary table serves for transporting crates of fruit and vegetable.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt