Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 15. 05. 2017
Počet stran 67
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo syk0040
Jméno Václav
Příjmení Sýkora
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Technické řešení horizontálních ramen SCARA robotu RTX
cizojazyčně Technical Solution of Horizontal Arms of the RTX SCARA Robot
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá detailní analýzou současného stavu SCARA robotu UMI RTX a možnostmi zlepšení plnění jeho funkcí. V úvodní části práce je proveden popis současného technického stavu zkoumaného robotu a vytvořen detailní 3D model. Následně je proveden průzkum trhu se současnými SCARA roboty. Na základě získaných informací jsou stanoveny požadavky na zlepšení funkcí robotu a podle nich jsou vytvořeny koncepce. Ty jsou pak zpracovány do již existujícího 3D modelu a je posouzen jejich dopad na funkčnost robotu. Na závěr je vytvořena technická dokumentace navrhovaných změn.

cizojazyčně

Bachelor thesis deals with detailed analysis of the actual state of the SCARA UMI RTX robot and the possibilities of improving fulfillment of its functions. In the first part of the thesis is performed the current state of the studied robot and detailed 3D model is created. Subsequently, a market survey is conducted with the current SCARA robots. On the basis of the information obtained, the requirements for the improvement of the robot functions are determined and the concepts are made according to them. These concepts are transformed into an existing 3D model and their impact on robot functionality is objectively judged. Finally, the technical documentation of the proposed changes is created.

Dosažené výsledky česky

Byl zdokumentován současný stav robotu a vytvořen jeho podrobný model v softwaru PTC CREO. Do tohoto modelu byly zpracovány navrhované změny a byl posouzen jejich vliv v podobě srovnání hmotnostních parametrů s původním stavem. Na základě uspokojivých výsledků byla vytvořena technická dokumentace potřebná k realizaci navrhovaných změn.

cizojazyčně

The current state of the robot has been documented and its detailed model has been created in PTC CREO software. The proposed changes were processed into this model and their influence in the form of comparison of the weight parameters with the original state was assessed. Based on satisfactory results, the technical documentation needed to implement the proposed changes was created.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt