Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 15. 05. 2017
Počet stran 73
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo mic0206
Jméno Jakub
Příjmení Michalski
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh zdvižné plošiny pro vozíčkáře
cizojazyčně Construction Design of the Lifting Platforms for Wheelchair Users
Abstrakt česky

Práce se zabývá konstrukčním návrhem zdviže do venkovního prostředí, určené pro imobilní osoby na vozíčku. Úvod se zabývá obecnou problematikou a rozdělení zdvihacích zařízení. Následuje rešerše, kde jsou zmíněny zdviže, které již jsou na trhu dostupné a mohou být pro práci inspirací.Další kapitolou je sestavení požadavkového listu a návrh variant řešení. Na základě požadavkového listu byla z těchto variant vybrána optimální varianta, která je dále v práci detailněji specifikována a propočítána. V poslední fázi práce byla vypracována technická dokumentace zdviže.

cizojazyčně

The thesis deals with the construction design of the elevation into an outdoor environment designed for immobile persons. Introduction deals with the general issue and the distribution of lifting devices. Following chapter is about researches, where are elevators which are already available on the market and can be inspirational. The requirement list and main design solutions are made in next chapter. Based on requirement list, the optimal variant was selected from these variants, which is specified and calculated further in the work. At the last stage of the work the technical documentation of the lift was developed.

Dosažené výsledky česky

Práce analyzuje současný stav zdviží na trhu, obsahuje základní legislativu pro návrh zdviží.V práci byla detailně navržena nůžková zdviže, včetně kontrolních výpočtů kritických uzlů konstrukce. V programu Creo byl vytvořen 3D model zdviže, spolu s výkresovou dokumentací.

cizojazyčně

The thesis analyzes the current state of the market lifts, it contains the basic legislation for the design of lifts. The scissor lift, including control calculations of the critical nodes of the structure, were designed in detail. In the Creo program a 3D model of the lift was created, together with the drawing documentation.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt