Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 15. 05. 2017
Počet stran 68
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo pal0119
Jméno Jaroslav
Příjmení Palička
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant Ing. Adam Honěk
 
Název práce česky Elektricky polohovatelné sedadlo
cizojazyčně Electrically adjustable seat
Abstrakt česky

Práce se zabývá modifikací konstrukce elektricky polohovatelného sedadla firmy BORCAD. Účelem bylo zjednodušení výroby, snížení výrobních časů a především eliminace nedostatků, způsobujících nežádoucí problémy. V úvodní části je analyzován současný stav sedadla a rozbor vhodných úprav s požadavky na budoucí sedadlo. Za použití metodiky TRIZ byly vypracovány varianty řešení a byla zvolena optimální varianta.

cizojazyčně

The thesis deals with the modification of the electrically adjustable seat design for BORCAD. The purpose was to simplify production, reduce production times.In the introductory section, the current state of the seat is analyzed and an analysis of suitable adjustments with the requirements for a future seat. Variants of the solution were developed using the TRIZ methodology.

Dosažené výsledky česky

V práci byla detailně navržena nová konstrukce sedadla, včetně kontrolních výpočtů kritických uzlů konstrukce. Pro celé sedadlo byl vytvořen detailní model v systému CREO. Konstrukce sedadla byla nakonec zkontrolována pevnostní analýzou za pomoci MKP. Souběžně s vypracováváním této práce byl zkonstruován prototyp reálného sedadla.

cizojazyčně

A new design of the seat, including control calculations of the critical nodes of the structure, was designed in detail. Detailed model in the CREO system was created for the entire seat. The design of the seat was checked by strength analysis using MKP. In same time with the elaboration of this work, a real seat prototype was constructed.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt