Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 15. 05. 2017
Počet stran 102
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo til0009
Jméno Jakub
Příjmení Till
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant Ing. Tomáš Polleč, MBA
 
Název práce česky Návrh robotizace rozebírání forem
cizojazyčně Robotics Solution Proposal for Mold Disassembly
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem automatizace pro rozebírání forem v rámci stávajícího pracoviště ve společností VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., se sídlem na adrese Průmyslová 715, 739 61 Třinec. V teoretické části je uveden rozbor stávajícího karuselového pracoviště, kde uvažováno o automatizaci a také byl popsán objekt manipulace. Dále byl na základě konzultací se zadavatelem sestaven požadavkový list, na jehož základě byly navrženy čtyři varianty řešení. Pro každou variantu byl zpracován základní popis zařízení, popis pracovního postupu, přibližná cenová kalkulace, analýza rizik a závěrečné zhodnocení dané varianty. S využitím kriteriální analýzy byla určena optimální varianta, která byla dále podrobněji zpracována v další kapitole. Pro finální koncepční návrh byl vytvořen 3D model. Dále byly navrhnuty možné bezpečnostní opatření a pokyny pro provoz a údržbu. Součástí přílohy je výkresová dokumentace pracoviště, fotodokumentace objektů manipulace, datasheety robotů a analýzy rizik.

cizojazyčně

The Diploma thesis deals with the conceptual design of automation for the disassembly of forms within the existing workplace at VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., with its registered office at Průmyslová 715, 739 61 Třinec. In the theoretical part there is an analysis of an existing carousel workplace where automation was considered and the object of manipulation was described. Furthermore, a requirement sheet was prepared on the basis of consultations with the contracting authority. Based on that four possible solutions were proposed. For each variant, a basic description of the facility, a description of the workflow, an approximate price calculation, a risk analysis and a final evaluation of the variant were prepared. Using the value analysis, the optimal variant was determined, which was further elaborated in the next chapter. A 3D model was created for the final conceptual design. Furthermore, possible safety equipment and operating and maintenance instructions were proposed. Part of the attachment are workplace documentation, photo manipulation objects, robot datasheet, and risk analysis.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem práce je dispoziční návrh čtyř variant na základě požadavků zadavatele. S pomocí hodnotové analýzy byly varianty zhodnoceny. Výsledkem je použití varianty s průmyslovým robotem. Tato varianta byla vymodelována do 3D podoby. Byly vybrány vhodné zařízení, bezpečnostní systémy a dále byl navržen princip provozu. Navíc byla zpracována hodnotová analýza včetně navržených opatření ke snížení rizik. Dále byl navržen základní postup pro provoz a údržbu. Závěrem byla popsána související legislativa.

cizojazyčně

The result of the thesis is the layout of four variants based on the requirements of the contracting authority. With the help of value analysis, variants were evaluated. The result is the variant using industrial robot. The variant was modeled in 3D form. Appropriate equipment, safety systems and the principle of operation were designed. In addition, a value analysis has been developed, including proposed risk mitigation measures. In addition, a basic procedure for operation and maintenance has been proposed. Finally, the related legislation was described.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt