Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 15. 05. 2017
Počet stran 52
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kas0142
Jméno Vít
Příjmení Kaštovský
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí Ing. Jakub Melčák
Konzultant Ing. Jakub Vavrečka
 
Název práce česky Analýza svařovacích buněk a návrh robotického pracoviště pro svařování sedadla autobusu
cizojazyčně Analysis of Welding Cells and Design of Robotic Workplace for Welding of Bus Seat
Abstrakt česky

Tato práce se zabývá analýzou a návrhem automatizovaného robotického pracoviště pro svařovaní konstrukcí autobusových sedadel. V první řadě je vypracovaná rešerše na téma svařování. Následně je udělán rozbor konstrukce sedadla a robotizovaného pracoviště. V další části jsou zdůrazněny největší aspekty pro vytvoření robotizovaného pracoviště. Posléze je vytvořeno několik koncepcí pracovišť pro svařování sedadel, které jsou pomocí vícekriteriální analýzy porovnány a je vybráno vítězné řešení. Pro tohle řešení je jsou následně spočítány časy a zhodnoceny výsledky. Modely koncepcí jsou vytvořeny pomocí firemního softwaru Valk Welding v Panasonic DTPS.

cizojazyčně

This thesis deals with analysis and design of an automated robotic workplace for welding of bus seat constructions. First of all, there is a research on welding. Subsequently, an analysis of the seat structure and robotic workplace is made. The other parts emphasize the most important aspects of creating a robotic workplace. Later we make several concepts robotic workplace for welding of bus seat constructions.These concepts are compared to each other. The times are then calculated for finaly solution and the results are evaluated. Model concepts are created using Valk Welding's corporate software in Panasonic DTPS.

Dosažené výsledky česky

V bakalářské práci byly navrženy čtyři koncepce svařovacích buněk. Návrhy byly mezi sebou porovnány a nejvhodnější varianta byla detailněji rozpracována. Byly popsány její periferie a vytvořen výkres pracoviště.

cizojazyčně

In the bachelor thesis four solutions were designed. These concepts are compared to each other and the most suitable variant is elaborated in more detail. From the final workplace The peripherals were described and a workplace drawing was created.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt