Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 15. 05. 2017
Počet stran 47
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kre0254
Jméno Tomáš
Příjmení Krejčí
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh mechanické části robotu pro soutěž MINI SUMO
cizojazyčně Proposal of the Mechanical Part of the Robot for a Competition Minisumo
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá návrhem mechanické části robotu pro soutěže MINI SUMO. V úvodu jsou popsány pravidla soutěže, dnešní používané technologie a komponenty robotů. Na základě těchto pravidel byly vytvořeny tři varianty návrhů, které byly mezi sebou dále srovnávány. Vybraná varianta byla blíže rozpracována. Detailní model vytvořený v systému PTC Creo Parametric i s výkresovou dokumentací je dokumentován v příloze bakalářské práce.

cizojazyčně

Bachelor thesis deals with a design of the mechanical part of the robot for MINI SUMO competition. The introduction describes the competition rules, the current technology and robot components used. Based on these rules, three variants of designs have been created and compared to each other. The selected variant has been elaborated. The detailed model was created in the PTC Creo Parametric system. The drawing documentation is attached in the bachelor thesis as well.

Dosažené výsledky česky

V bakalářské práci byly navrženy tři varianty řešení. Návrhy byly mezi sebou porovnány a nejvhodnější varianta detailněji rozpracována. Pro vybranou variantu byl vytvořen 3D model, výkresy a kontrolní výpočty.

cizojazyčně

In the bachelor thesis three solutions were designed. These concepts are compared to each other and the most suitable variant is elaborated in more detail. For the selected variant was created 3D model, drawings and control calculations.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt