Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 15. 05. 2017
Počet stran 52
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kan0147
Jméno Lukáš
Příjmení Káňa
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant Ing. Bronislav Siuda
 
Název práce česky Lineární výsuv podpěry nohy s mechanickým zajišťováním
cizojazyčně Linear Extension of Leg Support with Mechanical Locking
Abstrakt česky

Tato bakalářská práce pojednává o konstrukčním řešení lineárního výsuvu podpěry nohy s mechanickým zajišťováním. Je zde proveden prvotní návrh konstrukce, zhodnocení návrhu, detailní zpracování, pevnostní výpočet funkčních částí, problematika samosvornosti a určení ceny daného návrhu.

cizojazyčně

This bachelor thesis deals with the design of a linear extension of the leg support with mechanical locking. There is an initial design proposal, design evaluation, detailed processing, strength control of functional parts, problems of self-locking and price determination of the design.

Dosažené výsledky česky

Cílem bakalářské práce, bylo seznámit se s mechanismem, analyzovat jeho stav a funkčnost. Zaměřit se na nevýhody stávajícího řešení a navrhnout odpovídající prvky k odstranění těchto nevýhod. Dále pak vytvoření několika variant, které by dané řešení vylepšili. Porovnání variant mezi sebou a vybrat nejvhodnější variantu, tu detailně zpracovat, vytvořit odpovídající výpočtovou zprávu a vytvořit technicko-ekonomické zhodnocení. K vybrané variantě byl vytvořen 3D model a celková technická dokumentace.

cizojazyčně

The aim of the bachelor thesis was to get acquainted with the mechanism, to analyze its status and functionality. Focus on the disadvantages of the existing solution and propose appropriate elements to eliminate these disadvantages. Then create several options to improve the solution. Compare the variants among themselves and choose the most suitable option, to process in detail, create the appropriate computational report and create a technical-economic evaluation. The 3D model and the overall technical documentation were created for the selected variant.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt