Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 15. 05. 2017
Počet stran 85
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kub0302
Jméno David
Příjmení Kubovský
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Automatická balící a paletizační linka přístrojů spínačů
cizojazyčně Automatic Packaging and Palletizing Line of Switch Devices
Abstrakt česky

Obsahem diplomové práce je návrh automatické linky pro skládání kartonových krabic, vkládání kartonových proložek a přístrojů spínačů do složených krabic, uzavření krabic, označení krabic etiketou a ukládání krabic na paletu. Ze tří variant pracoviště je vybrána optimální varianta. V Creo 3 je vytvořen 3D model optimální varianty. Pro vybraný konstrukční celek je vypracována kinematická analýza s technickými výpočty. Součástí práce je výkresová dokumentace, ekonomická kalkulace a animace procesu.

cizojazyčně

The content of the thesis is the proposal of an automatic line design for folding cardboard boxes, inserting cardboard interleavings and switch devices into folded boxes, enclosing boxes, labeling boxes and storing boxes on a pallet. Of the three workplaces solutions is the optimal option selected. In the Creo 3 a 3D model of the optimal option is created. The kinematic analysis with technical calculations is elaborated for the chosen construction unit. One part of the thesis is the drawing documentation, economical calculations and the process animation.

Dosažené výsledky česky

V úvodu byl analyzován současný stav balení a byly popsány objekty manipulace. Byly navrženy dvě varianty automatické a jedna varianta poloautomatické balící a paletizační linky. Vícekriteriální analýzou byla vybrána optimální varianta, která byla rozpracována v konstrukčním systému Creo 3. Kinematická analýza byla použita pro kontrolní výpočty vybraných prvků. V prostředí Creo Animate byla zpracována animace procesu. Z kalkulace pro výrobu linky byla stanovena prodejní cena.

cizojazyčně

The current state of the package and manipulation objects were described at the beginning. Two variants of automatic and one variant of semi-automatic packing and palletising lines have been proposed. The optimal variant, which was developed in the Creo 3 construction system, was chosen by a multicriterial analysis. The kinematic analysis was used for control calculations of selected elements. In the Creo Animate, process animation was processed. The sales price was determined from the line calculation.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt