Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 15. 05. 2017
Počet stran 61
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo vrb0041
Jméno Daniel
Příjmení Vrbka
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště
Vedoucí Ing. Zdenko Bobovský, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Experimentální portálový manipulátor
cizojazyčně Experimental Portal Robot
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá reverzním inženýrstvím portálového manipulátoru. Hlavní náplní práce je analýza současného stavu, tvorba 3D modelů, simulace činnosti portálového manipulátoru a tvorba schémat elektrického a pneumatického zapojení.

cizojazyčně

Bachelor thesis deals with reverse engineering of portal manipulator. Main goal of thesis is analyse of current status, creating 3D models, simulating activity of portal manipulator and creating diagrams of electrical and pneumatic connections.

Dosažené výsledky česky

V bakalářské práci byly zanalyzován stav portálového manipulátoru. Byl vytvořen 3D model a výkresová dokumentace vybraných uzlů. Taky byl vytvořen 3D model pro simulování činnosti. A byly vytvořeny schémata elektrického a energetického zapojení.

cizojazyčně

Actual status of portal manipulator was is analysed at bachelor thesis. 3D model and drawing documentation of selected parts were created. Also, a 3D model for simulating activity of portal manipulator was created. And electrical and power wiring diagrams were created.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt