Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 15. 05. 2017
Počet stran 54
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo osc0011
Jméno Petr
Příjmení Oščádal
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Aleš Vysocký
Konzultant Ing. Milan Mihola, Ph.D.
 
Název práce česky Návrh technologického efektoru pro utahování na pracovišti se spolupracujícím robotem
cizojazyčně Design of the Robotic End-effector for Tightening Used in the Workplace with Collaborative Robot
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá průzkumem trhu s efektory pro utahování šroubů na pracovišti se spolupracujícím robotem. Po stanovení základních požadavků, jsou navrženy dvě konstrukční řešení technologického efektoru. Vybraný konstrukční návrh je důkladně navržen a rozpracován z běžně dostupných komponentů a vyráběných dílů.

cizojazyčně

This thesis deals with market research on effectors for tightening the screws used on the workplace with collaborative robots. After determining the basic requirements are proposed two design solutions. Optimal design solution is thoroughly developed and designed using commercially available components and special parts.

Dosažené výsledky česky

V bakalářské práci bylo navrženo konstrukční řešení efektoru pro utahování na pracovišti se spolupracujícím robotem. Byla zkontrolována kritická místa, kde by mohly vznikat poruchy. Rovněž byl zpracován montážní postup celého efektoru.

cizojazyčně

The bachelor's thesis proposed a design solution of the tightening effector at the workplace with the collaborative robot. Critical locations where a malfunction can occur are checked. The assembly procedure of the entire effector was also processed.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt