Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 15. 05. 2017
Počet stran 62
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo zem0097
Jméno Zdeněk
Příjmení Zeman
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Revize a doplnění dokumentace k MR Ares
cizojazyčně Revision and Supplement of MR Ares Documentation
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá revizí a doplněním dokumentace k mobilnímu robotu ARES. V prvních kapitolách je popsána konstrukce robotu a komponenty elektronického systému. V druhé části práce je přiblížen aktuální stav dokumentace podvozku a její doplnění. Jedná se o zhotovení modelu robotu s ohledem na jeho montáž. Na základě poznatků zjištěných při revizi aktuálního stavu robotu jsou ve třetí části práce navržena možná řešení držáků HW komponent robotu. Finální varianta navrženého možného řešení je doplněna do vypracovaného modelu robotu a je k ní vytvořena příslušná výrobní dokumentace.

cizojazyčně

Bachelor thesis is dealing with revision and supplement of mobile robot Ares documentation. The first chapters describe the robot construction and electronic system components. In the second part of the thesis, the current state of the documentation of the robot and its addition is described. It is about making a model of the robot with respect to its installation. Based on the findings of the current state of the robot, the third part of the thesis proposes possible solutions for the robot HW components holders. The final variant of the proposed solution is added to the robot model and the relevant production documentation is created.

Dosažené výsledky česky

V rámci práce byl analyzován současný stav konstrukce robotu Ares, ke kterému byl vytvořen příslušný podrobný 3D model, doložen sestavným výkresem. Dále byly zmíněny některé nedostatky držáků elektroniky HW komponent podvozku a navrhnuty jejich změny. Finální varianty držáků byly doplněny do vytvořeného 3D modelu a byly k nim vytvořeny sestavné výkresy.

cizojazyčně

The current state of Ares robots construction was analysed, to which a detailed 3D model was created, supported by an assembly drawing. In addition, some lacks in the construction of the HW electronics components holders were mentioned and their changes were suggested. Final variants of the holders have been added to the 3D model and their assembly drawings were created.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt