Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 15. 05. 2017
Počet stran 74
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kas0104
Jméno Martin
Příjmení Kaszper
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Systém automatické výměny čelistí/nástrojů pro manipulační nástavbu vozidla TAROS
cizojazyčně The System of Automatic Exchange of Jaws/Tools for The Manipulation Superstructure of The Vehicle TAROS
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem systému automatické výměny čelistí/nástrojů pro manipulační nástavbu vozidla TAROS. V úvodu je popsán samotný systém TAROS včetně jeho manipulační nástavby a efektoru. Celkem byly navrženy čtyři různé typy nástrojů, dva typy čelistí a tři konstrukční návrhy zásobníků. Pomocí kriteriální analýzy byla vybrána optimální varianta. Bylo zpracováno několik pevnostních analýz, v nichž bylo simulováno předpokládané provozní zatížení vybraných součástí/celků. U ostatních součástí je zatížení ověřeno ručními výpočty. V příloze je dodána výrobní dokumentace vybraných komponent.

cizojazyčně

The diploma thesis focuses on the constructional design of a system of automatic replacement of jaws/tools for the handling superstructure of the TAROS vehicle. The introductory part of the thesis describes the TAROS system itself, including its handling superstructure and effector. In total, four different types of tools and two types of jaws and three constructional designs of automatic feeder was designed. By means of a criterial analysis, an ideal variant was selected. A few strength analyses were carried out in order to simulate expected operating load of selected components/units. The operating load of other components is verified by manual calculation. The production documentation of selected components is attached in the appendix.

Dosažené výsledky česky

V práci byly navrženy čtyři typy nástrojů a dva typy čelistí. Dále byl vytvořen systém pro automatickou výměnu mezi nástroji/čelistmi. Byly provedeny kontrolní výpočty a pevnostní analýzy vybraných součástí. Bylo vyřešeno utěsnění vnitřního prostoru zásobníku, zamykání víka a umístění elektroniky. Bylo zhotoveno několik výkresů vybraných součástí.

cizojazyčně

Four types of tools and two types of jaws have been proposed. In addition, an automatic tool / jaw exchange system was created. Checks and strength analysis of selected parts were performed. Resolving sealing the inside of the feeder, locking the lid and placing the electronics is included. Several drawings of selected components have been made.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt