Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 15. 05. 2017
Počet stran 64
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo mlo0006
Jméno Jakub
Příjmení Mlotek
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Revize a doplnění dokumentace k MR Viper
cizojazyčně Revision and Supplement of MR Viper Documentation
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá revizí a doplněním dokumentace k MR Viper. V úvodu jsou nastíněny důvody a cíle revize a doplnění dokumentace. Následně je popsán MR Viper z pohledu konstrukce, hardwaru a softwarového vybavení. Popis výchozího 3D model a soupis parametrů aktuálního stavu robotu. Následuje výpis nedostatků výchozího 3D modelu a aktuálního stavu řešení robotu. Na základě tohoto zhodnocení je popsáno podrobnější promodelování a doplnění výchozího 3D modelu tak, aby odpovídal skutečnosti. Upravený model aktuálního stavu je pak dále rozšířen o návrh držáku hardwaru a nástavby pro kamerový systém robotu. V závěru jsou zhodnoceny výstupy práce.

cizojazyčně

Thesis deals with revision and supplement of MR Viper documentation. The introduction explains reasons and objectives for revision and completing documentation. Next construction, hardware and software of MR Viper are described. Description of the original 3D model and list of parameters of the current state of the robot. Following a list of deficiencies of the default 3D model and the current state of the robot solution. Based on this assessment, more detailed modelling and completion of the original 3D model is described to match the reality. Modified model is further extended by designing the hardware and extension for the robot camera system. The results are evaluated on the end.

Dosažené výsledky česky

V bakalářské práci je provedena revize stávající dokumentace MR Viper. Došlo k podrobnějšímu promodelování a doplnění chybějících modelů součástí robotu. Aktualizované a doplněné modely jsou dodány do dokumentace robotu. Práce obsahuje návrhy držáků hardwaru robotu a návrh vrchního krytu robotu. Vrchní kryt plní funkci držáku kamery a vylepšuje uchycení GPS modulu. Výsledné návrhy byly dodány do finální dokumentace robotu, která byla doplněna o celkový sestavný výkres robotu a sestavný výkres navrženého vrchního krytu.

cizojazyčně

The bachelor thesis reviews the existing documentation of MR Viper. There was more detailed modeling and supplement the missing models of the robot components. Upgraded and completed models are added to the robot documentation. The thesiscontains robot hardware holder designs and robot top cover design. The top cover fulfills the function of the video camera holder and improves handle of the GPS module. The final proposals were added to the robot's final documentation, which was completed with the complete robot drawing and a drawing of the proposed top cover.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt