Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 15. 05. 2017
Počet stran 70
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo wij0003
Jméno Karel
Příjmení Wija
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí prof. Dr. Ing. Petr Novák
Konzultant
 
Název práce česky Výukové úlohy pro robot Mitsubishi
cizojazyčně Tutorials for Robot Mitsubishi
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá návrhem a vývojem ukázkových úloh na robot Mitsubishi RV-2SD. V první části jsou rozebrány základní pojmy k této problematice a rozdělení manipulačních zařízení podle kritérií. Ve druhé a třetí části je popis robotů skupiny Mitsubishi MELFA, do kterých je zařazen i robot RV-2SD. Robot, řídicí jednotka a operační panel jsou posléze podrobně popsány spolu s technickými specifikacemi. Ve čtvrté části je popis použitého efektoru a jeho připojení na přírubu robotu. Pátá část popisuje programovací prostředí RT ToolBox2 a rovněž popisuje základní úkony, jak v tomto softwaru připravovat programy. Následuje návrh vzorových úloh pomocí tohoto softwaru a v šesté části je popsáno zařízení 3D strojové vidění, prostředí softwaru LabVIEW a vytvoření vzorové úlohy s propojením tohoto zařízení s robotem. Vzorové úlohy jsou zpracovány a přiloženy v příloze diplomové práce.

cizojazyčně

This thesis deals with the design and development of prototypical assignments for robot Mitsubishi RV-2SD. In the first part I analyse elementary terms related with this issue and classify the handling appliances according to criteria. The second and the third parts describe the robots of group Mitsubishi MELFA, where the robot RV-2SD is placed. The robot, the control unit and the operating panel are closely described together with their technical specifications. The fourth part describes the used effector and its adjunction to the robot collar. The fifth part describes the software RT ToolBox2 . There is also description of elementary acts, how to prepare programmes in this software. The design of prototypical assignments with the aid of the software follows. The sixth part describes the appliance 3D Stereo Vision, the software of LabVIEV and the creation of sample assignment with connection this appliance with the robot. The processed sample assignments are enclosed to the thesis.

Dosažené výsledky česky

V práci jsou popsány potřebné úpravy pracoviště a jejich provedení. Dále je zde popsán software RT ToolBox2 pro vytvoření aplikací pro robot Mitsubishi a rovněž popis několik vzorových úloh pro ukázku funkcí robotu a zároveň pro výuku. Taktéž je zde popsán software LabVIEW, přes který se vyhodnocuje obraz z 3D strojového vidění. Nakonec je zde uveden popis úpravy dat, pro řídicí jednotku robotu, se kterými robot posléze odebírá objekty.

cizojazyčně

The thesis describes the necessary modifications of the workplace and their implementation. It also describes the RT ToolBox2 software for creating Mitsubishi robot applications as well as a description of several sample tasks for robot demonstration and teaching. LabVIEW software is also described, through which a 3D vision image is evaluated. Finally, there is a description of the data editing for the robot control unit with which the robot then collect the objects.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt