Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 15. 05. 2017
Počet stran 56
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo das0012
Jméno Martina
Příjmení Dašková
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Petr Široký
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční řešení přesuvny palet
cizojazyčně The Structural Design of the Traverser Pallets
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením přesuvny palet, tedy pouze dopravníkem pro přesun palet. Navrhuji tři varianty řešení: řetězový, válečkový a pásový dopravník. Výsledná varianta válečkový dopravník je složen ze 3 modulů. Dopravník je zastavován pro naložení palety robotem, a poté i pro odběr palety z dopravníku. Pohyb palety je zajištěn poháněnými válečky.

cizojazyčně

The bachelor thesis deals with the design of the transfer pallets, therefore only the pallet transfer conveyor. I propose three solutions: chain, roller and belt conveyor. The resulting roller conveyor variant consists of 3 modules. The conveyor is stopped for loading the pallet by the robot and then for picking up the pallet from the conveyor. Pallet movement is ensured by powered rollers.

Dosažené výsledky česky

Zabývala jsem se třemi variantami dopravníků. Jedná se o válečkový, řetězový a pásový dopravník. Na základě vícekriteriální analýzy jsem jako nejvhodnější variantu zvolila válečkový dopravník a ten detailně rozpracovala. Dopravník je navržený pro tři polohy. Nejprve umístění prázdné palety, dále naplnění palety robotem a následně odebrání palety z dopravníku. Z důvodu lepšího ovládání jednotlivých pohybů palety a plynulého chodu dopravníku jsem navrhla konstrukci složenou ze tří sekcí, které jsou funkčně samostatné. Sekce dlouhé dva metry dohromady tvoří dopravník o délce šest metrů. Co se týče plnění palety, činnost zajišťuje průmyslový robot a celý cyklus obsluhuje vysokozdvižný vozík dle zadání práce.

cizojazyčně

I have dealt with three variants of conveyors. It is a roller, chain and belt conveyor. Based on the multi-criterial analysis, I chose a roller conveyor as the most suitable option and developed it in detail. The conveyor is designed for three positions. First place the empty pallet, then fill the pallet with the robot and then remove the pallet from the conveyor. Because of better control the individual pallet movements and the smooth running of the conveyor, I designed a construction consisting of three sections that are functionally separate. The filling of pallet is carried out by an industrial robot and the entire cycle is handled by a forklift according to the assignment.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt