Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 15. 05. 2017
Počet stran 53
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo dzi0015
Jméno Jan
Příjmení Dziak
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Segment válečkového gravitačního dopravníku s nastavitelným sklonem
cizojazyčně Segment of a gravity roller conveyor with adjustable slope
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá návrhem válečkového gravitačního dopravníku. K návrhu dopravníku bylo použito počítačové modelování. Byly vytvořeny tři varianty řešení, které byly následně srovnány. Výsledná varianta byla detailněji zpracována. Výsledná varianta byla vypočtena na průhyb. Byla vypočtena síla na pohon pro zvedání a zkontrolován úhel sklonu válečkové trati. Poté byly nakreslený výkresy pro výslednou variantu a byly vypočteny náklady na výrobu.

cizojazyčně

The bachelor thesis deals with the proposal of the roller gravitational conveyor. Computer modeling was used to design the conveyor. Three variants were created, that have been compared. The resulting variant was processed in more detail. The resulting variant was calculated based on deflection. Was calculated the force on the actuator for lifting and checked the angle of inclination of the roller track. They were then drawn drawings for a resulting variant, and were calculated production costs.

Dosažené výsledky česky

Byly splněny všechny body zadání. Naučil jsem se s částí Framework softwaru Creo. Byly vytvořeny tři varianty řešení. U výsledné varianty byly provedeny úpravy. Provedeny výpočty pomocí softwaru MITCalc. Vypočteny byly náklady na výrobu. BP je také doložena výkresovou dokumentací.

cizojazyčně

All points of the assignment have been met. I learned a part of the Creo Framework software. Three variants were created. Modifications have been made to the resulting variation. Calculations were performed using the software MITCalc. The cost of production was calculated. The BP is also documented by drawing documentation.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt