Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2008
Počet stran 49
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo gri032
Jméno Jiří
Příjmení Grill
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Problematika pohybu mobilních robotů po schodech
cizojazyčně The Mobile Robots Capability of Stairs Climbing
Abstrakt česky

Tato práce se zabývá problematikou pohybu mobilních robotů po schodech. Popisuji zde rozdělení schodišť, jejich rozměry a konstrukci. Na základě těchto poznatků jsem zvolil rozměry schodiště, pro které bude podvozek určen. Navrhl jsem dvě varianty možného přenosu krouticího momentu, z kterých jsem vybral výhodnější. Tuto jsem doplnil potřebnými výpočty a výkresovou dokumentací.

cizojazyčně

This work deals with the Mobile Robots Capability of Stairs Climbing. I describe here separation of the stairs, their dimensions and construction. On the base of this knowledge I chose dimension of the stairs, for which will be the chasis assigned. I suggested two options of possible transmision of torque, from which i chose the preferable one. This I completed with needed calculations and drawing documentation.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem bakalářské práce je návrh dvou variant řešení přenosu krouticího momentu od motoru ke kolu diferenčně řízeného podvozku. Tento podvozek je schopen pohybu po stávajících typech schodišť. Následně jsem vybral lepší variantu, která jsem doplnil potřebnými výpočty, modelem a výkresovou dokumentací.

cizojazyčně

Result of thesis is suggest of two option of possible transmision of torque from motor to the wheel of diferential steering chasis. This chasis is capable of stairs climbing on existing types of stairs. Next I have chosen better option, which I have completed with necessary calculations, model and drawing documantation.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt