Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 15. 05. 2017
Počet stran 75
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo sud0014
Jméno Jiří
Příjmení Suder
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh efektoru s měřením úchopné síly
cizojazyčně Proposal for the Effector with Measurement of Gripping Force
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá návrhem efektoru s měřením úchopné síly. Tento efektor je součástí manipulačního ramene vozidla TAROS. V úvodu je analyzováno současné konstrukční řešení tohoto efektoru a současný stav řešení měření úchopné síly. Pro návrh efektoru byly sepsány požadavky. Na základě požadavků byly navrženy varianty řešení efektoru. Podle zvolených kritérií byla vybrána nejvhodnější varianta. Ta byla podrobněji zpracována. Byly provedeny kontrolní výpočty a pevnostní analýzy vybraných prvků. Zpráva také obsahuje výkresovou dokumentaci vybraných sestav a komponent.

cizojazyčně

The master thesis deals with the proposal for the effector with measurement of gripping force. This effector is a part of manipulation arm of a vehicle TAROS. In the introduction is an analysis of the contemporary design of this effector and the current possible ways of measuring the gripping force. Based on requirements for the effector variants of solution were designed. The most suitable variant was selected based on chosen criterions. The variant was further developed. Control calculations and stress analyses are used to check selected components. The thesis includes technical drawings of selected assemblies and components.

Dosažené výsledky česky

Vybraná varianta byla podrobněji zpracována. Byly provedeny kontrolní výpočty a pevnostní analýzy vybraných prvků. Zpráva také obsahuje výkresovou dokumentaci vybraných sestav a komponent.

cizojazyčně

The variant was further developed. Control calculations and stress analyses are used to check selected components. The thesis includes technical drawings of selected assemblies and components.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt