Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 15. 05. 2017
Počet stran 111
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo hra0087
Jméno Tomáš
Příjmení Hrachovec
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí prof. Dr. Ing. Petr Novák
Konzultant
 
Název práce česky Kolaborativní robotika
cizojazyčně Collaborative Robotics
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá kolaborativní robotikou. V úvodní části je provedena analýze současného stavu dostupných kolaborativních robotů. Následuje popsání kladených požadavků na různé metody spolupráce robotů, vytvoření výukových úloh a na základě znalostí z nich je vytvořená demonstrační úloha.

cizojazyčně

The thesis deals with collaborative robotics. The first part is an analysis of the current state of available collaborative robots. The analysis is followed by a description of requirements of collaboration methods. Creation of teaching tasks and based on theses teaching tasks creation of demonstrative example.

Dosažené výsledky česky

V diplomové práci byla vypracovaná výuková úloha pro práci s kamerou, která je součásti efektoru robotu YuMi, úloha na synchronizaci ramen a demonstrační úloha, kde robot kreslí logo katedry.

cizojazyčně

In the thesis, were created a teaching task for work with a camera, which is part of YuMi’s gripper, a task for synchronization of robot’s arms and a demonstrative example, where robot draws the logo of the department of robotics.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt