Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 16. 05. 2016
Počet stran 48
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo fic0013
Jméno Vít
Příjmení Fichna
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Polohovací kloub kamery
cizojazyčně Joint for Positioning Cameras
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá návrhem polohovacího kloubu kamery. Kloub by měl být umístěný na robot Ares. Kamera, umístěna na kloubu, je určená k monitorování a to i ve venkovním prostředí. Kloub obsahuje dva stupně volnosti a je poháněn přes servomotory.

cizojazyčně

This bachelor thesis is dealing with design of a joint for camera positioning. The joint should be attached to the robot Ares. The camera, located on the hinge is designed to monitor and even outdoors. The joint comprises two degrees of freedom, and is driven by two servomotors.

Dosažené výsledky česky

V rešerši jsou porovnány dostupné polohovací klouby a možnost využití polohovacích kloubů. Poté jsou vypracovány tři varianty a následnou vícekriteriální analýzou, je vybraná vítězná. Ta je dále rozpracována do finální podoby, která je navrhnuta pro zvolenou venkovní kameru. Celý mechanismus je zakrytován proti vniknutí vody. Hlavní konstrukční uzly jsou podloženy kontrolními výpočty a je vytvořena celková technická dokumentace.

cizojazyčně

Comparison and applications of available positioning joints were reviewed in terms of the research. Three variants were elaborated and the most suitable version was chosen based on a value analysis. The chosen version was modified into a final design, which is designed for the chosen outdoor camera. The entire mechanism is sealed in order to avoid water ingress. The main design features are verified by calculations and complete technical documentation was elaborated as well.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt