Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 16. 05. 2016
Počet stran 49
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo vav0061
Jméno Pavel
Příjmení Vavřík
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí prof. Dr. Ing. Petr Novák
Konzultant
 
Název práce česky Aplikace robotického ramene 1500 Robai
cizojazyčně Application of the Robai 1500 Robotics Arm
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá tvorbou ovládací aplikace pro robotické rameno Robai Gamma 1500. V úvodu práce je popsané robotické rameno. V práci je pospaná ovládací aplikace dodávaná výrobcem. V programovacím jazyce C# byly vytvořeny vlastní třídy pro ovládání jednotlivých článků ramene a celého ramene. Pro možnost demonstrace funkčnosti třídy byla vytvořena jednoduchá ovládací aplikace. V práci jsou popsány jednotlivé funkce obou tříd.

cizojazyčně

Master thesis is dealing with creating a controlling application of the Robai Gamma 1500 Robotics Arm. The introduction describes the Robotics Arm. In the thesis is described controlling application from the manufacturer. In programming language C# was created classes for controlling each joint and whole Robotics Arm. For Demonstration purpose was created simply an application for controlling a robotic arm. In thesis are described functions in both classes.

Dosažené výsledky česky

Byla navrhnuta vlastní ovládací třída pro článek a rameno. Na základě těchto tříd byla pro demonstraci funkčnosti navrhnuta aplikace pro ovládání ve Windows a s pomocí Netduina.

cizojazyčně

In Master Thesis was developed controlling class for robotics arm and joint. For demonstration purposes were created controlling application on Windows and on Netduino.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt