Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 16. 05. 2016
Počet stran 65
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo zah0026
Jméno Tomáš
Příjmení Zahradník
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant Ing. Karel Lisník
 
Název práce česky Kombinovaný paletizační efektor pro robot Fanuc
cizojazyčně Combined Palletizing Effector for the robot Fanuc
Abstrakt česky

Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem kombinovaného paletizačního efektoru pro roboty Fanuc. Na základě analýzy současného stavu problematiky a požadavkového listu byly vytvořeny varianty řešení. Vítězná varianta je poháněna kompletně pneumaticky. Efektor disponuje mechanismem k přidržování pytle během manipulace. Efektor je také schopný manipulovat s prázdnou Industrial paletou. V příloze práce se nachází sestavný výkres efektoru a výrobní dokumentace. Model i dokumentace byly tvořeny v softwaru PTC Creo.

cizojazyčně

This diploma thesis deals with structural design of combined palletizing effector for the robot Fanuc. Based on a research of contemporary solutions and request sheet two variants of the effector were proposed. Chosen variant is completely driven pneumatically. Effector includes a mechanism for holding the bag during manipulation. Effector is able to prepare empty industrial pallet thanks to hook system. A drawings of the effector and its parts are included as an appendix of this work. Model and drawings were created in sofware PTC Creo.

Dosažené výsledky česky

Byl navržen efektor s celkovou hmotností 92 kg poháněn pouze pneumaticky. Použité pohony byly vybrány v katalogu FESTO. Lineární vedení bylo použito od firmy HIWIN. Připojovací rozměry efektoru odpovídají interfejsu robotu Fanuc M-900iA/150P. V práci jsou detailně popsány konstrukční uzly včetně nutných výpočtů. Součástí práce je také odhad pořizovací ceny efektoru a kompletní výkresová dokumentace.

cizojazyčně

Effector was designed with a total weight of 92 kg driven entirely pneumatically. Used drives were selected in the Festo catalog. Linear guidance was used from HIWIN. Connection dimensions of effector correspond with interface of robot Fanuc M-900iA / 150P. In this work are described in detail design nodes, including the necessary calculations. Part of the study is also to estimate the cost of effector and creation of complete design documentation.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt