Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 16. 05. 2016
Počet stran 87
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo vro0013
Jméno Tomáš
Příjmení Vrožina
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Optimalizace robotického ramene s lineárními pohony
cizojazyčně Optimization of a robot Arm with Linear Drives
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá optimalizací robotického ramene s lineárními pohony, pro mobilní robot ARES. Úvod práce je zaměřen na pevnostní analýzy ramene. Na základě těchto analýz byla vytvořena hodnotová analýza a vybrána optimální varianta. Pro tuto optimální variantu byly provedeny pevnostní analýzy všech nosných součástí, které probíhaly v systému Creo Parametric 2.0. Také byly provedeny analýzy jednotlivých motorů. Všechny motory jsou navrženy pro nosnost ramene 20 kg. Diplomová práce obsahuje potřebné výpočty součástí, celkovou ekonomickou analýzu a výkresovou dokumentaci.

cizojazyčně

This diploma thesis deals with optimization of a robot arm with linear drives, for mobile robot ARES. Introduction is focused on the stress analysis of arm. Based on theses analysis created value analysis and selected optimal solution. Stress analysis of all components was created for optimal solution. These analysis conducted in Creo Parametric 2.0. Analysis were conducted individual motors. Engines are designed for load arm 20 kg. Diploma thesis contains price calculation, technical documentation and calculations exposed part.

Dosažené výsledky česky

V práci byla dopodrobna analyzována optimální varianta ramene. Výsledná varianta váží 57 kg. Celková deformace na konci ramene, při zatížení 20 kg činí 2,7 mm. Byly zkontrolovány pohony pro zatížení 15 a 20 kg. Celková cena ramene byla vyčíslena na 64 630 Kč.

cizojazyčně

In thesis was analyzed in detail the design of optimal solution. Weight of optimal solution is 57 kg. The total deformation of the end of the arm at a load of 20 kg is 2,7 mm. Drives were checked for carrying capacity of 15 and 20 kg. Total price was estimated at 64 630 CZK.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt