Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 16. 05. 2016
Počet stran 45
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo fri0034
Jméno Ondřej
Příjmení Friedel
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Otočný stůl s pohonem
cizojazyčně Rotary table with a drive
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukcí otočného stolu s pohonem jako doplňkové příslušenství k dopravníkům. V úvodu je popsán aktuální využití otočných stolů v průmyslu a rozdělení hlavních části otočného stolu. Na základě použití otočného stolu byly sepsaný požadavky, dle kterých byly navrženy jednotlivé varianty. Podle zvolených kritérií byla vybraná optimální varianta. Ta byla podrobně zpracování a pro jednotlivé součásti byly provedeny kontrolní výpočty. Výsledkem bakalářské práce je kompletní výkresová dokumentace připravenou pro výrobu otočného stolu.

cizojazyčně

Bachelor thesis deals with the construction a rotary table with drive as an option for conveyors. In the introduction describes the current use of rotary tables in the industry and the distribution of the main part of the rotary table. Based on the use of rotary table was drafted requirements, which were designed designed according to the individual variants. Depending on the selected criteria, was chosen the optimal option. It was a detailed elaboration and for the individual components were made control calculations. The result of this work is complete drawings ready for production rotary table.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem práce je konstrukce otočného stolu s pohonem pro plnění sklenic medem, která je podložená potřebnými výpočty a výkresovou dokumentací.

cizojazyčně

The result is a design a rotary table with a drive for filling jars with honey, which is supported by the necessary calculations and drawings.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt