Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 16. 05. 2016
Počet stran 53
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo bad0024
Jméno Jan
Příjmení Badal
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdenko Bobovský, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Senzorický modul pro modulární podvozek
cizojazyčně Sensor Module for a Modular Chassis
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá návrhem senzorického modulu určeného pro modulární podvozek navrhovaný školou. Úkolem modulu je snímání okolního prostoru, kolem podvozku. Data ze senzorů jsou následně posílána do řídicího počítače, který na jejich základě vyšle příkazy.

cizojazyčně

This Master Thesis deals with proposal of Sensor Module for Modular Chassis proposed school. The task of the module is sensing the ambient space around the chassis. Data from sensors are then sent to the control computer, which based on them will send commands.

Dosažené výsledky česky

V diplomové práci bylo navrženo konstrukční řešení senzorického modulu pro modulární podvozek a rozpracována jeho optimální varianta. Byl navržen pohon pro rotaci senzorického modulu.

cizojazyčně

In this Master thesis was proposed Mechanical design of Sensor Module for Modular Chassis and elaborated its optimal Variant. Was designed drive for the rotation of the sensor module.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt