Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 16. 05. 2016
Počet stran 50
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo jur0223
Jméno David
Příjmení Juřica
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant Ing. Karel Lisník
 
Název práce česky Konstrukce mobilního pásového dopravníku
cizojazyčně Design of Mobile Belt Conveyor
Abstrakt česky

Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem mobilního pásového dopravníku pro přepravu kusového materiálu. Práce obsahuje základní definici dopravníků, druhy pohonů a stručný popis základních typů dopravníku. Dále tato práce obsahuje varianty možných konstrukčních řešení, vícekriteriální analýzu s vyhodnocením a zvolením optimální varianty, výpočtovou část, návrh pohonu a napínacího zařízení dopravníku. Navržený systém je rozpracován do podoby výkresové dokumentace.

cizojazyčně

Bachelor thesis deals with design of mobile belt conveyor for transport piece of material. The introduction include primary definition conveyor, types of drivers and short description types of conveyor. And another part deals include two design proposals and then I made an optimum choice using value analysis. Next there deals include the basics functional calculation, proposal drive and tensioning device of conveyor. Designed system is developer into assembly drawings.

Dosažené výsledky česky

Byly navrženy tři varianty konstrukčního řešení mobilního pásového dopravníku. Optimální varianta byla zpracována do podoby detailního 3D modelu. V bakalářské práci jsou popsány jednotlivé části dopravníku včetně návrhových výpočtů. Součástí práce je 3D model a kompletní výkresová dokumentace vybrané varianty.

cizojazyčně

Three variants of solution were designed. The optimal version was elaborated into a detailed 3D model. In thesis are described parts of conveyor including design calculation. The thesis also includes 3D model and complete drawings documentation of selected variant.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt