Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 16. 05. 2016
Počet stran 90
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo hec0032
Jméno Daniel
Příjmení Heczko
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh mobilního robotu pro prezentaci Katedry robotiky na středních školách
cizojazyčně Construction Design of Mobile Robot for Presentation to the Department of Robotics Secondary Schools
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem robotu pro prezentaci Katedry robotiky na středních školách. V úvodní části je provedena analýza současného stavu robotů s displejem a popis servisní úlohy. Na základě této analýzy byly sestaveny požadavky, které by měl robot splňovat. Z důvodu častého transportu robotu, byla požadována možnost rozdělení na dvě části. Byly sestaveny dvě varianty podvozku a dvě varianty horního modulu, z nichž vzešla optimální varianta. Tato varianta byla podrobně zpracována a doplněna 3D modelem, výpočty a požadovanými výkresy.

cizojazyčně

The thesis deals with construction design of mobile robot for presentation to the department of robotics secondary schools. The first part is an analysis of the current state of robot with display and description of the service task. Based on this analysis were compiled requirements robot should fulfill. Due to the frequent transport robot was split into two parts. Two variants of chassis were assembler and two variant sof upper module, from which emerged optional variant. This variant was properly elaborated and completed with 3D model, calculations and drawings.

Dosažené výsledky česky

V práci byl dopodrobna zpracován konstrukční návrh optimální varianty. Je zde popsán celý robot, ovládání a krytování. Dále je zpracována cenová bilance, odhad ceny robotu je 272 tisíc Kč. Nejdražšími komponenty jsou motory s komponenty a krytování.

cizojazyčně

In thesis was elaborated detailed the structural design of optimal variant. It is described here the whole robot, controls and covers. Was created price balance, the robot price estimate is 272,000 CZK. The most expensive components are the engines components and covers.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt