Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2015
Počet stran 68
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo rys0024
Jméno Martin
Příjmení Ryšavý
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh manipulátoru pro diagnostiku a čištění výměníků tepla
cizojazyčně Suggestion of Manipulator for a diagnostic and Cleaning of heat exchangers
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá návrhem manipulátoru pro měření a čištění výměníků tepla pod vodou. V úvodu jsou srovnány jednotlivé technologie čištění, popsán čištěný výměník tepla. Byl vytvořen požadavkový list a navrženy jednotlivé varianty řešení. Z těchto řešení byla hodnotovou analýzou určena nejvhodnější varianta. Další část je věnována rozpracování varianty, realizovanou laserovým měřičem a tryskou, která čistí tlakovou vodou. Byl navržen manipulátor, schopný automatického čištění pod vodní hladinou. Byla zpracována výkresová dokumentace vybraných konstrukčního částí a vytvořen 3D model manipulátoru v programu PTC Creo .

cizojazyčně

Master thesis focuses on design of manipulator enable to diagnostic testing and cleaning of heat exchangers. The introduction shows contemporary technological capabilities of cleaning and describes heat exchanger. There was created list of requirements and design solutions was made. Value analysis shown most suitable design solution. The next part elaborates on the final solution which is consist of laser sensor, and water pressure cleaning. There was designed manipulator which is capable of automatic cleaning and long cleaning under water. There was drawn technical documentation of chosen parts and created 3D model of the manipulator in program PTC Creo.

Dosažené výsledky česky

V práci byl navrhnut manipulátor pro čištění výměníků tepla. Byla navržena konstrukce, technologie čištění a časový cyklus čištění.

cizojazyčně

Thesis focuses on design of manipulator enable to diagnostic testing and cleaning of heat exchangers. There was designed construction, cleaning technology and time cyclus needed for cleaning.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt