Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2015
Počet stran 65
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo pob0007
Jméno Petr
Příjmení Pobucký
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh kolového podvozku s využitím hydraulických pohonných jednotek
cizojazyčně Engineering Design of a Wheeled Chassis with the use Hydraulic Drive Units
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem kolového podvozku s využitím hydraulických pohonných jednotek. V úvodu práce jsou obecně popsány požadavky na podvozek, koncepce podvozku a druhy řízení. Na základě těchto kritérií jsou navrženy varianty řešení. Pomocí hodnotové analýzy byla vybrána optimální varianta. Tato varianta je dále rozpracovaná a vymodelovaná v programu PRO/Engineer Creo. V závěru práce je shrnutí dosažených výsledků. Součásti práce je výkresová dokumentace, která je uvedená v přílohách a na přiloženém CD je kompletní model optimální varianty.

cizojazyčně

Master's thesis deals with the design of wheel chassis using hydraulic drives. The requirements, design concepts and types of control are described in the introduction. The possible solutions are designed according to these kriteria. Use value analysis was chosen the best option. This method is further developed and modelled in Pro / Engineer Creo. In the conclusion is a summary of the results achieved. Master's thesis includes drawings, which is mentioned in the annex and on enclosed CD is a complete model of optimal variant.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem této práce je podrobné vypracování optimální varianty. Jsou zde navrženy hydraulický obvod, konstrukce a elektropříslušenství. Tato varianta je vypracovaná v programu PRO/Engineer Creo.

cizojazyčně

The result of this work is the detailed development of an optimal variant. There are proposed hydraulic circuit, construction and electrical accessories. This option is developed in Pro / Engineer Creo.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt