Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2015
Počet stran 76
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo til0009
Jméno Jakub
Příjmení Till
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukce dopravníku pro odsun odpadu při dělení materiálu
cizojazyčně Design of a conveyor for waste removal during materiál cutting
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pracoviště pro odsun odpadu vzniklého při dělení materiálu od již stávajícího lisovacího zařízení. V teoretické části se nachází seznámení se s použitou technologií, odpadem a jeho dopravou včetně manipulace. Na základě sestaveného požadavkového listu byly navrženy tři varianty řešení. S využitím hodnotové analýzy byla vybrána optimální varianta. Ta byla dále podrobněji zpracována v hlavní části práce. Pro finální podobu pracoviště byl vytvořen 3D model. Na závěr práce je uvedeno zhodnocení výsledků, kalkulace nákladů, doporučená údržba, seznam rizik spojených s provozem a montážní návod. Součástí přílohy je výkresová dokumentace sestavy pracoviště, podsestavy odsunu a výrobního výkresu patek.

cizojazyčně

The Bachelor thesis deals with engineering design of the workplace for the waste removal generated during material cutting from already existing pressing device. The used technology, types of waste and transport, including handling, can be found in the theoretical part. Three possible solutions were proposed according to the requirement sheet. The optimal solution was chosen by using value analysis, which was further processed in detail in the main part of the work. A 3D model was created for the final form of the work. Evaluation of the results, costing, recommended maintenance, a list of risks associated with the operation and installation instructions were mentioned in the conclusion. Documentation assembly of the workplace, subassemblies of removal device and the processing drawing footings.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem práce je podrobné konstrukční zpracování optimální varianty řešení. Varianta byla vymodelována do 3D podoby. Byly vybrány vhodné komponenty a dále navržen bezpečnostní kryt, postup údržby a montážní postup.

cizojazyčně

The result is a detailed engineering design optimal alternatives. The variant was modeled in 3D form. Suitable components were selected and designed by a security guard, maintenance procedures and assembly process.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt