Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2015
Počet stran 51
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo mic0206
Jméno Jakub
Příjmení Michalski
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh dvoukolového mobilního robotu
cizojazyčně Engineering Design of Two Wheel Mobile Robot
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem dvoukolového mobilního robotu. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy. V další kapitole jsou vypracovány varianty řešení, tyto varianty jsou vytvořeny jen jako koncepty, ne jako výsledné varianty. Z těchto konceptů je vybrána optimální varianta a jsou provedeny nutné návrhové výpočty a úprava konstrukce na finální verzi. V poslední řadě je zvolena elektronika senzorů a řízení. V závěru je provedena cenová kalkulace. Model robotu a technické výkresy jsou zhotoveny v programu Creo Parametric.

cizojazyčně

Bachelor thesis deals with the structural design of two-wheel mobile robot. The introduction explains the basic concepts. In the next chapter are developed alternative variant, these variants are created only as concepts, not as a final option. From these concepts are selected optimum option and will makes the necessary design calculations and finish construction on the final version. In the last row are selected, sensors and control electronics. At the end is price calculating. Model of the robot and technical drawings are made in the program Creo Parametric.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem práce je konstrukční návrh dvoukolového mobilního robotu. Byly zhotoveny tři varianty řešení, ze kterých byla vybrána optimální. Vybraná varianta disponuje čínskými motory s plochou převodovkou, konstrukcí rámu z hliníkových a ocelových profilů. Byla přiřazena řídicí monitorační elektronika. Odhadovaná cena robotu je 20 511 Kč.

cizojazyčně

The result is a design of two-wheel mobile robot. Three variants were made, than the best variant was choosen. The option has a chinese flat geared motors, frame structure made of aluminum and steel profiles. Optimal variant have control and monitoring electronics. The estimated price of the robot is 20 511 CZK.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt