Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2015
Počet stran 69
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kub0302
Jméno David
Příjmení Kubovský
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Automatizovaná montáž koncovek hydraulických hadic
cizojazyčně Automated Assembly of Endings of Hydraulic Hoses
Abstrakt česky

Obsahem bakalářské práce je návrh automatizované jednotky pro montáž koncovek hydraulických hadic. V úvodu bakalářské práce je popsána konstrukce hydraulických hadic a analýza současného stavu ruční a automatizované montáže. Z tří navržených konstrukčních návrhů byla vybrána optimální varianta automatické montážní jednotky. Tato varianta byla zpracována v CAD systému Creo 2. Vybrané prvky stroje byly podrobeny technickými výpočty s využitím simulací na webových portálech výrobců standardních dílů. Zařízení bylo doplněno výkresovou dokumentací, 3D modelem, animací montážního procesu, ekonomickým zhodnocením a katalogovými listy standardních dílů. V závěru práce byl navržen možný řídicí systém a bezpečnostní prvky stroje.

cizojazyčně

The target of this batchelor thesis is to design an automated unit for the assembly of hydraulic hoses endings. In the beginning of the thesis is described the construction of hydraulic hoses and the analyses of current status of both manual and automative assembly. An optimal option of automated assembly unit was chosen out of three cunstructional proposals. This option was elaborated in CAD system Creo 2. Some selected components were put through some technical calculations using some webside simulations of manufacturers of standard parts. The device was supplemented with a drawing documentation, 3D models, assembly process animation, economic evaluation and the catalogue sheets of standard parts. The conclusion of this thesis deals with a proposal of a possible control system and of some safety parts of the machine.

Dosažené výsledky česky

Náplní bakalářské práce byl návrh jednotky pro automatizovanou montáž koncovek hydraulických hadic. V úvodu práce byl popsán současný stav ruční a automatizované montáže. Pomocí hodnotové analýzy vycházející z požadavkového listu byla vybrána optimální varianta ze tří navrhovaných řešení. Konstrukce jednotky byla zaměřena na jednoduché, levné, energeticky nenáročné, bezpečné a spolehlivé řešení automatizované montáže. Některé pohyby byly navrženy mechanismy s využitím tíhového zrychlení. Tímto řešením byla snížena spotřeba stlačeného vzduchu a byl snížen rozpočet o nahrazené pohony. Pohon jednotlivých pohybů byl navržen pro pneumatické válce Festo. Pro dopravu dílů k místu manipulace byly vybrány lineární a kruhové vibrační dopravníky Vondra-Vondra. Montážní stanice byla podrobena dílčím výpočtům a finanční a energetické kalkulaci. Byl vytvořen 3D model v konstrukčním programu Creo 2 s kinematickými mechanismy, výkresová dokumentace a animace montážního procesu. Automatickou montážní jednotku je možno dále rozšířit o rychlovýměnné prvky, kterými lze dosáhnout změny typu a velikosti montované koncovky v krátkém neproduktivním čase. Pro větší výrobní dávky lze zařízení dovybavit řešením pro automatické plnění jednotlivých dílů a odebírání hotových koncovek. Volné pozice na ventilovém terminálu lze využít pro přídavné montážní sekce, například pro nasazování gumového o-kroužku. Ke sledování kvality produkce lze aplikovat do prostoru podavače kontrolní kamerovou jednotku, která by sledovala úplnost a přesnost konečného produktu. Jednotku, původní lisovací hnízdo a soustavu snímačů je možno řídit pomocí PLC jednotky Siemens Simatic.

cizojazyčně

The content of this thesis was the design of the unit for automatic assembly of endings of hydraulic hoses. In the beginning was described the current state of manual and automated assembly. By using value analysis based on request list was chosen the best option of the three proposed solutions. The unit design has been focused on a simple, inexpensive, energy efficient, safe and reliable solution for automated assembly. Some mechanisms have been proposed movements using gravity. This solution was reduced compressed air consumption and reduce the budget to replace drives. Drive of the movements has been designed for pneumatic cylinders Festo. Parts for transportation to the place of manipulation were selected for linear and circular vibratory conveyor Vondra-Vondra. Assembly stations was subjected to technical, financial and energy calculations. It was created 3D model in construction software Creo 2, drawings and animations of assembly process. Automated assembly units can be further extended by quick-change elements, which can be achieved by changes in the type and size of endings in short non-productive time. For larger batch, the unit can be equipped with a device for automatic filling of parts and finished removing plugs. Open positions on the valve terminal can be used for additional mounting section, for example for attaching a rubber o-ring. To monitor production quality can be applied to the feeder area camera control unit which would monitor the completeness and accuracy of the final product. Assembly unit, the original pressing nest and system of sensors can be controlled by PLC Siemens Simatic.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt