Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2015
Počet stran 45
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo pas0067
Jméno Robert
Příjmení Pastor
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant Ing. Václav Krys, Ph.D.
 
Název práce česky Návrh efektoru pro uchopování plošných objektů manipulace
cizojazyčně Proposal of Effector for gripping Flat Objects of Manipulation
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem efektoru pro manipulaci s kovovými plechy. V úvodu práce je navrženo pracoviště ve kterém bude efektor fungovat. Na základě rozměrů pracoviště a rychlostí pohybu robotu jsou zjištěny síly působící na efektor. Jsou navrženy tři varianty a pomocí hodnotové analýzy je vybrána optimální varianta konstrukce efektoru. V CAD systému Creo Parametric 3.0 je vyhotoven 3D model vybrané varianty a výkresová dokumentace, výpočtová dokumentace je provedena v programu MITCalc.

cizojazyčně

This thesis deals with designing an end effector for manipulation of metal sheets. In the introduction a workplace in which the end effector will function is designed. Based on the dimensions of the workplace and the speed of the robot the forces applied to the end effector are determined. Three variants of the end effector are proposed and the optimal one is selected based on a value analysis. 3D model and drawings of the chosen variant are made in CAD system Creo Parametric 3.0, computations are done in MITCalc program.

Dosažené výsledky česky

Vybraná optimální varianta je podrobena pevnostním výpočtům na ohyb. Je navržena potřebná vakuová technika. Komponenty vakuové techniky jsou umístěny na efektor. Ke snížení hmotnosti je navržena změna materiálu na hliník. Poměr hmotnosti objektu manipulace a hmotnosti efektoru je 2,1.

cizojazyčně

Chosen optimal solution is calculated for bending stress. Necessary vacuum technology is designed. Vacuum components are placed on the end effector. In order to reduce the weight of the end effector a material is changed to aluminium. The mass ratio between the manipulated object and the end effector is 2,1.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt