Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2015
Počet stran 130
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo sos0009
Jméno Marek
Příjmení Šostok
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdenko Bobovský, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Robot pro video detekce automobilových podvozků
cizojazyčně A Robot for a Video Checking of a Car Chassis
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá návrhem robotu pro video detekce automobilových podvozků. V úvodu jsou popsány systémy pro monitoring, problematika nástražných výbušných systémů a přehled světlých výšek automobilů. Na základě těchto informací jsou stanoveny požadavky pro návrh. Návrh obsahuje 3D model, návrhové výpočty, výběr vhodných komponent, schéma zapojení, ekonomické zhodnocení a výstupy z testování zařízení Leap Motion.

cizojazyčně

Master´s thesis deals with the design of a robot for a video checking of car chassis. The systems for monitoring, the issue of explosive systems and the summary of ground clearance of vehicles are described in the introduction. Based on this information the requirements for the design are specified. The design includes 3D model, calculations, selection of suitable components, wiring diagram, economic evaluation and outputs from testing the Leap Motion controller.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem práce je návrh robotu, který je uzpůsoben primárně pro pyrotechnické účely. Zařízení Leap Motion splňuje požadavky headsetů Oculus Rift a je použito jako stereovizní kamerový systém. Robot umožňuje převoz rušičky signálu. Komunikace je realizována bezdrátově nebo pomocí kabelu přes optické vlákno. Zdrojem energie je akumulátor nebo napájecí kabel. Celková hmotnost robotu je 4 kg bez rušičky signálu. Celkové rozměry bez připojeného kabelu jsou (d × š × v) 292,3 × 284 × 96 mm.

cizojazyčně

The result of thesis is the design of robot which is designed primarily for pyrotechnic purposes. The Leap Motion controller meets the requirements of headsets Oculus Rift and is used as the stereovision camera system. The robot is able to transport a signal jammer. The communication is realized wirelessly or via optical fiber cable. The power source is the battery or the power cable. The total weight of the robot is 4 kg without the signal jammer. The total dimensions without cable are (l × w × h) 292,3 × 284 × 96 mm.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt