Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2015
Počet stran 81
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kis0012
Jméno Martin
Příjmení Kiszka
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh jednoúčelového automatu na výrobu filtrů pro vstřikovací ventily
cizojazyčně Mechanical design of a single-purpose machine for manufacturing of filters for injectors
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem jednoúčelového stroje pro výrobu miniaturních filtrů s plastovou sítí a kovovým prstencem. Tyto filtry jsou používány k filtraci paliva přiváděného do vstřikovacích ventilů zážehových motorů. Dle požadavků na způsob a objem výroby jsou navrženy varianty řešení, z nichž nejoptimálnější je dále detailně zpracována. Následně je podrobně popsána konstrukce stroje, použité pohony, manipulátory, navržené efektory a finální pracovní cyklus. Nakonec je práce podložena výpočty a cenovou kalkulací. 3D modely a výkresy byly vytvořeny v pracovním prostředí programu Solidworks® 2014.

cizojazyčně

Master thesis deals with construction design of single-purpose machine for production of the miniature filters with plastic mesh and metal ring. These filters are used for filtration of fuel in injection valves for petrol engines. According to requirements for production method and volume, the variants of solution are designed, from which the most optimum design is developed in detail. Subsequently is described in detail the construction of machine, used drives, manipulators, designed efectors and duty cycle. Finally, the thesis is supported by calculations and the price calculation. 3D models and drawings were created in the working environment of Solidworks® 2014.

Dosažené výsledky česky

Po analýze dosavadního způsoby výroby miniaturních filtrů bylo navrženo detailní konstrukční řešení jednoúčelového automatu, který dosahuje vysokých objemů produkce pouze s krátkými přestávkami pro doplnění vstupních materiálů. Práce je doplněna ilustrovaným popisem pracovního cyklu, cenovou kalkulací a sestavnými výkresy.

cizojazyčně

After analysis of the existing methods of miniature filters manufacturing the detailed mechanical design of a single-purpose machine was designed. It achieves high production volumes with only short interruptions for adding input materials. Thesis is complemented with illustrated description of the operating cycle, price calculation and assembly drawings.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt