Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2015
Počet stran 65
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo sve227
Jméno Jiří
Příjmení Švec
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Mobilní zařízení pro vytáčení včelího medu
cizojazyčně Mobile Device for Honey Extracting
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá návrhem robotizovaného pracoviště pro mobilní vytáčení včelího medu. Základem je všechny komponenty umístit na přívěsný vozík za osobní automobil. V úvodu je provedena analýza současného způsobu vytáčení a na jejich základě byly vytvořeny varianty řešení.

cizojazyčně

Master thesis deals with design of robotized workplace for mobile extraction of bee's honey. Point is to placed all components on a trailer behind a car. In introduction is analysed the method of extraction and on their basis were created the alternatives.

Dosažené výsledky česky

Z navržených variant je vybráno řešení s nejlépe rozloženým těžištěm. Pro vybranou variantu je navrženo funkční dispoziční rozmístění strojů robotizovaného pracoviště. V technické zprávě je podrobně popsána funkce RTP, výpočty a technické parametry pracoviště. V závěru je zhodnocena ekonomická návratnost navržené varianty. Součástí diplomové práce je výkresová dokumentace vybrané varianty.

cizojazyčně

From the proposed options is chosen the solution with the best distributed center of gravity. For the chosen variant is designed functional layout of machines in robotized workplace. In technical report is a described in detail the function of RTP, calculations and specifications of workplace. In conclusion, the economic return of proposed options is evaluated. The thesis also includes drawings of selected variant.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt