Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2015
Počet stran 77
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo dvo0014
Jméno Robert
Příjmení Dvořák
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh hoby CNC stroje s využitím pohonů a řízení z 3D tiskárny
cizojazyčně Design of a Hobby CNC Machine Using Actuators and Control System from a 3D Printer
Abstrakt česky

Ve své diplomové práci se zabývám konstrukčním návrhem malého hoby CNC stroje pro více technologií. Zpracoval jsem tří konstrukční návrhy a z nich pak pomocí hodnotové analýzy vybral optimální variantu. Při navrhování stroje jsem se pokusil o minimalizaci ceny, použitím komponentů z nejlevnějšího typu 3D tiskárny. Vybranou optimální variantu jsem podrobil výpočtům, pro stanovení zatěžujících sil, při zachování předem definovaných technologických parametrů stroje. V závěru práce jsem provedl zhodnocení dosažených výsledků, dále výpočet a rozbor finančních nákladů na realizaci tohoto hoby CNC stroje. Vypracoval jsem kompletní 3D dokumentaci pro realizaci a 2D výkresovou dokumentaci.

cizojazyčně

In my thesis I deal with the structural design of a small hobby CNC machine meant for various technologies. I drew three design proposals from them and then I made an optimum choice using value analysis. When designing a machine, I tried to minimize the price through using components from the cheapest type of 3D printer. I subjected the selected ideal option to analysis to set loading forces, while maintaining the predefined technological specifications of the machine. In conclusion, I evaluated the gained results, as well as the calculation and analysis of the financial cost of implementing this hobby CNC machines. I prepared a complete 3D documentation for the implementation and 2D documentation.

Dosažené výsledky česky

Vybranou optimální variantu jsem podrobil výpočtům technologických parametrů stroje a stanovení zatěžujících sil. Vypočetl jsem sílu od motorů působící ve směru os X a Y, která činí: 78,74 N a ve směru osy Z vyšla: 611 N. Výsledek výpočtu zatížení pracovní desku pojezdu osy X shledávám jako velmi dobrý, dovolují stroj zatížit obrobkem až o hmotnosti 10kg. Konstrukce rámu i celého stroje je robustní, jednoduchá a levná. Rovněž možnost výměny technologií a přístup k jejich výměně shledávám také jako velmi dobrý. Zpracoval jsem cenovou rozvahu nákladů na pořízení nového CNC stroje, která mi vyšla na velice příznivých 7 900 Kč.

cizojazyčně

I subjected the selected ideal option underwent calculations of technological parameters of the machine and determine the loading forces. I calculated the power from the engine operating in the direction of X and Y, which makes: 78.74 N and Z direction came: 611 N. The result of the computation load on working plate in the direction of X I find it very good, allowing the machine to load a workpiece weighing 10 kg. The frame structure of the entire machine is a robust, simple and inexpensive. Also, the possibility of transfer of technology and access to change them I find also very good. I quote a balance sheet prepared by the cost of acquiring new CNC machine, which I published a very favorable 7900 CZK.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt