Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2015
Počet stran 52
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo hra0087
Jméno Tomáš
Příjmení Hrachovec
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční řešení modulu mobilního robotu pro přepravu technologických palet
cizojazyčně Mechanical Design of a Mobile Robot Module for Transportation of Technological Pallets
Abstrakt česky

Práce se zabývá konstrukčním řešením modulu mobilního robotu pro přepravu technologických palet. V úvodu je provedena analýza dostupných technologických palet a možnosti jejich přepravy. Na základě provedené analýzy byl zhotoven požadavkový list a navrženy možnosti řešení. Pomocí hodnotové analýzy byla vybrána optimální varianta. Varianta byla zpracována do podrobného 3D modelu a doplněna výpočty a výkresovou dokumentací.

cizojazyčně

The thesis deals with the mechanical design of a mobile robot module for transportation of technological pallets. The introduction is an analysis of technological pallets and their possibility of transportation. On the basis of this analysis, a request list was compiled, created variants of solutions. An optimal variant was selected by value analysis. The variant was elaborated in detail 3D model and completed with calculations and drawings.

Dosažené výsledky česky

V bakalářské práci byla vybrána optimální varianta řešení modulu mobilního robotu pro přepravu technologických palet, kterou byla na základě kriteriální analýzy zvolena varianta s vačkovým mechanismem. Ta nejlépe odpovídá posuzovaným kritériím. Pro optimální variantu byla zpracována výkresová dokumentace.

cizojazyčně

In this bachelor's thesis was selected an optimal variant of a mechanical design of a mobile robot module for transportation of technological pallets. The optimal variant selected by value analysis uses a cam mechanism. The variant is the most suitable for assessed criteria. A drawing documentation was created for the variant.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt