Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2015
Počet stran 51
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo tiz0005
Jméno Adam
Příjmení Tížek
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí prof. Dr. Ing. Petr Novák
Konzultant Ing. Milan Mihola, Ph.D.
 
Název práce česky Kamerová plošina
cizojazyčně Camera platform
Abstrakt česky

Bakalářská práce je zaměřena na návrh kamerové plošiny na dálkové ovládání. Na začátku je uvedena rešerše současných kamerových plošin. Dále na základě požadavkového listu jsou vypracovány 3 varianty řešení, ze kterých je vybrána optimální varianta pomocí hodnotové analýzy. Optimální varianta je dále rozpracována do detailní podoby.

cizojazyčně

Bachelor thesis is focused on a design of camera platform with remote control. At the beginning there is an analysis of current camera platforms. Based on list of requirements there have been designed 3 solutions and the choice of optimal solution is made by value analysis. Optimal solution is then designed further.

Dosažené výsledky česky

Na základě požadavků je vypracována kamerová plošina se třemi stupni volnosti s možností dálkového ovládání. Konstrukce je podrobně popsána včetně všech použitých nakupovaných komponent. Řídicí a senzorický subsystém je charakterizován blokovým schématem, které obsahuje kontrolér a všechny požadované senzory. Na závěr jsou uvedeny 2 příklady vhodných fotoaparátů. Na základě modelu byl vypracován výkres sestavení kamerové plošiny.

cizojazyčně

Based on requirements there has been designed a camera platform with 3 degrees of freedom with remote control. Design is described in detail including every used bought component. Subsystem for control is described on a simple electric scheme that includes a controller and every required sensor. At the end there are 2 examples of suitable cameras. Based on a model there is an assembly drawing of camera platform.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt