Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2015
Počet stran 49
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo gru0037
Jméno Stefan
Příjmení Grushko
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Zdenko Bobovský, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Integrace externích senzorů do systému Bioloid
cizojazyčně Integration of an External Sensors to the System Bioloid
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá tématem integrace senzorů zrychlení a svalové aktivity do robotického systému Bioloid. V práci byla provedena analýza technologií použitých v senzorech a sadě Bioloid, a také standardních možností integrace dodatečných senzorů do sady. Na základě požadavků na systém byly navrhnuty varianty řešení, které by je splňovali. Pomocí metody hodnotové analýzy byla vybrána optimální varianta, která dále byla detailně rozpracována.

cizojazyčně

The bachelor thesis deals with a topic of integration of sensors of acceleration and the activity of human muscles to the robotic system Bioloid. In this work were analyzed technologies, used in the sensors and the set Bioloid, as well as the standard possibilities of integration of additional sensors to the set. Based on the requirements to the system, were suggested solutions, which would pass them. Based on value analysis was chosen the optimal solution, which was then developed in detail.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem práce je realizace prototypu optimální varianty systému a také jeho softwarového zabezpečení. Provedené testy ukázaly, že systém splňuje požadavky.

cizojazyčně

Result of bachelor thesis is realization of the prototype of the system and software to it. The conducted tests had shown that the system fulfills the requirements.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt