Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2015
Počet stran 78
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo sud0014
Jméno Jiří
Příjmení Suder
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant Ing. Ján Babjak, Ph.D.
 
Název práce česky Modernizace mobilního robotu Crawler
cizojazyčně The Redesing of the Mobile Robot CRAWLER
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá modernizací mobilního robotu Crawler. V úvodu je analyzován současný stav robotu, zejména jeho kamerový a energetický subsystém. Na základě aktuálně dostupných technických prostředků pro funkci kamerového subsystému a možnosti napájení robotu byly sepsány požadavky. Na základě požadavků byly vyhledány vhodné akumulátory a vybrány ty nejvhodnější. Také byly dle požadavků navrženy varianty kamerového a energetického subsystému. Podle zvolených kritérií byla vybrána nejvhodnější varianta. Ta byla podrobněji zpracována a pro její jednotlivé komponenty bylo navrženo krytování.

cizojazyčně

The Bachelor Thesis deals with the modernatization of the Crawler mobile robot. In the introduction is an analysis of the robots current state, in particular its camera and power subsystem. Requirements were written on the basis of currently available technical resources for the camera and power supply subsystem. Based on those requirements, suitable batteries were searched and the best was selected. There were also suggested variants for the camera and the power subsystem according to the requirements. The most suitable variant was selected based on chosen criterions. The variant was further developed and covering for its individual components was designed.

Dosažené výsledky česky

Vybraná varianta kamerového subsystému byla podrobněji zpracována. Bylo navrženo krytování pro její komponenty. Krytování bylo navrženo pro výrobu technologií Rapid Prototyping. Výsledky bakalářské práce budou využity k úpravě kamerového subsystému mobilního robotu Crawler při jeho modernizaci.

cizojazyčně

The selected variant of the camera subsystem was further developed. The covering for its components was designed. The covering was designed for manufactoring technologies Rapid Prototyping. Results of this Bachelor Thesis will be used to modify the camera subsystem of the Crawler mobile robot during its modernization.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt