Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2015
Počet stran 42
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kaw0006
Jméno David
Příjmení Kawulok
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Zařízení pro automatické dávkování pelet do kotle rodinného domu
cizojazyčně Equipment for Automatic Dosing of Pellets into the Boiler in the Family House
Abstrakt česky

Bakalářská práce, se zabývá návrhem automatického podavače pelet do kotle rodinného domu. V úvodu práce se budu věnovat zejména zadané problematice. Uvedení možných provedení a druhů vytápění, umístění v rodinném domě, rozměry domu a možné rozměry kotelny, v návaznosti na velikost zařízení. Dalším krokem práce bude rešerše, ve které uvedu různá provedení dopravníků, distribuovaných na trhu. Následovat bude požadavkový list. Údaje v něm uvedeny, budou na základě informací, jež jsou uvedeny v práci. Návrh tří variant řešení, završen hodnotovou analýzou, rozpracování vybrané varianty a technická zpráva, budou završením mé práce. Posledním krokem k dokončení bude výkresová dokumentace dle rad vedoucího práce.

cizojazyčně

Bachelor thesis deals with the design of Equipment for automatic giving of pellets into the Boiler in the Familly House. In the introduction I will focus mainly on the specified topic. Putting embodiment placement in a family house and boiler room dimensions possible in relation to the size of the stack. The next step will be research work, which will bring different types of conveyers, distributed in the market. Following the wish list. Information contained therein will be based on the information that is presented in the work. The proposal of three alternative solutions, completed value analysis, development of selected variants and technical report will be the culmination of my work. The last step to complete the drawings according to the advice of the thesis supervisor.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem práce je navržení automatického podavače pelet, který svými rozměry a funkčností, bude sloužit pro dávkování pelet do spalovacího kotle. Na základě navržených tří variant, si vyberu jednu, kterou rozpracuji. Rozpracovaná varianta je výsledkem mé bakalářské práce.

cizojazyčně

The result of this work is to propose an automatic feeder pellets that its size and functionality, will be used for dosing pellets into the boiler. Based on the proposed three options to select the one that will elaborate. Elaborated variant is the result of my thesis.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt