Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2013
Počet stran 36
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo mej0006
Jméno Jan
Příjmení Mejzlík
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí prof. Dr. Ing. Petr Novák
Konzultant
 
Název práce česky Kamerová plošina
cizojazyčně Camera platform
Abstrakt česky

Bakalářská práce je zaměřena na návrh polohovatelné kamerové plošiny pro dálkové pořizování snímků. V úvodní části jsou uvedeny současné kamerové plošiny, dále je zde rozpracováno několik variant kinematického zapojení a na základě hodnotové analýzy je vybrána optimální varianta, která je dále podrobně řešena. V další část se zabývá konstrukčním řešením kamerové plošiny, dimenzování vhodných pohonů a volbou senzorického a akčního subsystému včetně vhodné komunikace mezi operátorem a kamerovou plošinou. Dále byla zpracována výkresová dokumentace a vytvoření 3D modelu v programu PTC Creo.

cizojazyčně

This Bachelor thesis is focused on the design adjustable camera platform for remote shooting. In the introductory part are worked out the current camera platforms, there is also elaborated several variations of kinematic engagement and selected optimal solution based on the analysis , which is further addressed in detail. The next section deals with the structural design of camera platforms, sizing and selection of suitable actuators and sensory action subsystem including appropriate communication between the operator and camera platform. Was also prepared drawings and creating 3D model in PTC Creo.

Dosažené výsledky česky

Na základě požadavků bakalářské práce byl vypracován návrh technické dokumentace polohovatelné kamerové plošiny pro dálkové pořizování snímků. Byl navržen řídící, akční a senzorický subsystém a vhodný typ fotoaparátu.

cizojazyčně

Based on the requirements of the bachelor thesis proposal was drawn up the technical documentation adjustable camera platform for remote shooting. It was designed controller, action and sensory subsystem and the appropriate type of camera.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt