Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2013
Počet stran 67
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kan333
Jméno David
Příjmení Kaňok
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh laparoskopického robotického operačního nástroje s aktivními stupni volnosti
cizojazyčně The Construction Design of Laparoscopy Robotic Surgical Tool with Active Degree of Freedom
Abstrakt česky

Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí laparoskopického robotického operačního nástroje s aktivními stupni volnosti Součásti práce je variantní řešení s výběrem optimální varianty pomocí hodnotové analýzy. Práce obsahuje návrhové a pevnostní výpočty vybraných konstrukčních prvků. Vybraná varianta je zkonstruována ve 3D a rozpracována do úrovně sestavných výkresů s využitím CAD systému Creo a AutoCAD 2012.Laparoskop by měl sloužit k mini-invazivním laparoskopickým zákrokům resekce metodou RFA v oblasti dutiny břišní převážně pak v oblasti jater. Nástroj musí splňovat komptabilitu s elektrochirurgickým radiofrekvenčním generátorem RITA. Nástroj by neměl příliš řádově přesahovat finanční hodnotu dosavadně vyráběných nástrojů tohoto typu a zároveň i nepřesahovat náklady na provoz než jsou u předchozích řešení.

cizojazyčně

The thesis deals with the design of laparoscopy robotic surgical tool with active degree of freedom.It contains an alternative solution with selection of an optimal variant by means of value analysis. It also includes design calculations and strength test results of the selected construction elements. The chosen variant is constructed in 3D and elaborated to the extent of the assembly drawings using CAD system Creo and AutoCAD 2012. Laparoscope should serve to mini-invasive laparoscopic interventions; resection using RFA in the abdominal cavity, mostly in liver region. The device must be compatible with electrosurgical radiofrequency generator RITA. Its financial value and operating costs should not exceed the costs associated with the existing devices of this type.

Dosažené výsledky česky

Na základě požadavkového listu bylo docíleno čtyř aktivních stupňů volnosti laparoskopického operačního přístroje. Vnitřně vedenou kabeláž se podařilo umístit do laparoskopického přístroje. Manuální řízení bylo zkonstruováno se 7 stupni volnosti, přičemž vpich jehel byl proveden kupovaným pedálem. Optimalizovat pevnostně pro výskyt sil se v diplomové práci se nezdařilo realizovat do konečné podoby. Byly použity materiály z oblasti zdravotnictví. Optimalizace pro rozměr 12 milimetrů vnějšího průměru byla dosažena. Požadavky předepsané normou ISO 13485 byly dodrženy v celém mém návrhu.

cizojazyčně

Based požadavkového sheet was achieved by including active degrees of freedom of the laparoscopic operating device. Internally routed cables were placed in laparoscopic instruments. Manual control has been designed with seven degrees of freedom, the puncture needle was conducted impulse pedal. Optimize the solidity of the presence of forces in the thesis has failed to implement its final form. Materials were used in the medical field. Optimization of the size 12 mm outer diameter was reached. Requirements prescribed by ISO 13485 have been met throughout my proposal.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt